نجوم به زبان ساده

 

 

 

 

 

 

  آگهی  نجوم به زبان ساده 

 

 

یوتیوب

تلگرام

 

نجوم به زبان ساده   1

مهر 95

30

یوتیوب

تلگرام

 

نجوم به زبان ساده   2    مرور ریاضیات  لازم

مهر 95

60

یوتیوب

تلگرام

 

نجوم به زبان ساده   3

   آونگ فوکو، محاسبه فواصل و اندازه های خورشید  ماه و زمین ، سنجش زوایا ، انحراف محور زمین و فصول آب و هوایی

مهر 95

60

یوتیوب

تلگرام

 

نجوم به زبان ساده  4     دایره برجها

آبان 95

55

یوتیوب

تلگرام

 

نجوم به زبان ساده   5  

 سفر تقویمی در زمین ،مختصات زمینی و آسمانی و استفاده از نقشه های ستارگان

آذر 95

35

یوتیوب

تلگرام

 

نجوم به زبان ساده   6

    حرکت تقدیمی زمین ، گردش ماه و زمین ، تقویم های قمری و خورشیدی

آذر 95

57

یوتیوب

تلگرام

 

نجوم به زبان ساده   7  

سامانه خورشیدی (منظومه شمسی )      

بهمن 95

70

یوتیوب

تلگرام

 

نجوم به زبان ساده   8      

ادامه سامانه خورشیدی شامل  تاثیر جاذبه ماه بر زمین ، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی ،آنالما ، حرکت رجعی سیارات و محاسبه سرعت نور توسط مشاهده قمر مشتری  - درک هندسه برخی پدیده های نجومی بدون نیاز به تحصیلات  تخصصی- خورشید گرفتگی بعدی را از دست ندهید .  

بهمن 95

75

 

 

یوتیوب

 

 

 تلگرام

 

نجوم به زبان ساده   9   الف    

آشنایی با قوانین فیزیکی مورد نیاز برای بررسی ستارگان ( قدر ظاهری و قدر مطلق ستارگان طیف ستارگان ، قانون وین ، قانون استفان بولتزمن -  نمودار هرتسپرانگ  راسل  - محاسبه فاصله ستارگان توسط ستارگان متغییر ( قیفاووسی ) اثر دوپلر - داستان کشف هابل و انبساط جهان انفجار بزرگ  ( بیگ بنگ ) و حوادث آن تا پس از یک میلیارد سال

بهمن 95

70

 

 

یوتیوب

 

 

 تلگرام

 

نجوم به زبان ساده   10 

توضیحات پایانی ،نحوه تهیه عکسهای فضایی ، ابعاد و فواصل در کیهان ، خدا و دانش فیزیک

بهمن 95

70

یوتیوب

تلگرام

 

بوزون هیگز ( ذره ی خدا ! ) و نظریات کیهان شناسی

اردیبهشت 96

40

یوتیوب

تلگرام

 

 

https://t.me/mozaffarshariaty/867

https://t.me/mozaffarshariaty/5753