در مورد برخي نظرات وين داير

سخنان بسيار زيبايي از وين داير معمولا براي من ارسال ميشود كه اغلب از كتابهاي ايشان انتخاب شده است . الحق كه سخنان زيبايي نيز هستند . اما نميدانم چرا از اينكه احساس ميكنم ميلياردها نفر در جهان نميتوانند اين واژه ها را درك كنند ، احسا س خوبي ندارم . در زندگي شخصي خود من و اطرافيان و آنها كه ميشناسم جملات و نصايح وين داير ميتواند راه گشا و مفيد باشد كه هست و جاي تقدير دارد . خود من نيز تا زماني كه حقايق تلخ جهان را در نيافته بودم از آنها لذت ميبردم . اما مدتهاست كه هر گاه به چهره ميليونها انساني كه روزانه در اثر فقر و ظلم در جهان تلف ميشوند نگاه ميكنم .و يا به چهره هاي دردمند گرفتار در اين دو مصيبت بزرگ دقيق ميشوم ، درك آنچه در اينگونه نوشته ها وجود دارد برايم دشوار تر ميشود .

اينگونه سخنان مانند سخنان پزشك حاذقي است كه بيماران فربه را از پر خوري منع ميكند و يا دستورات مفيدي براي هضم آنها ميدهد . دستوراتي چون پياده روي و ... دستوراتي بسيار زيبا و لازم. اما اي كاش در جهاني زندگي نميكرديم كه روزي يك ميليون كودك در اثر بي غذايي تلف شوند تا همه با هم ميتوانستيم اينگونه رفتار كنيم

در جهاني كه زنده ماندن در آن ، در گرو كشتن و خوردن موجود زنده ديگري است و ما انسانها آن را نه فقط برای زنده ماندن که برای تفریح و به وحشیانه ترین روشها نیز انجام میدهیم . و در جهاني كه حداقل من در طي نيم قرن زندگي خود تا كنون چيزي به نام عدل و داد در آن نيافته ام ، درك اين گونه جملات زيبا و ارتباط برقرار كردن با آنها براي من دشوار است .

شخصي ميگفت در آمريكا ميخواستند كنگره اي براي تصويب قانون مصرف درست غذا و كمك به گرسنگان راه بيندازند . آمريكايي ميپرسد گرسنگي چيست ؟ ايراني ميپرسد قانون چيست ؟ و آفريقايي ميپرسد غذا چيست ؟

*دنیا مانند پژواك اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی: سهم من را بده... دنیا مانند پژواكی كه از كوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: تو سهم من را بده.... و تو در كشمكش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: اي دنيا من چه خدمتی ميتوانم برایت انجام دهم؟... دنیا هم بتو خواهد گفت: خواهش ميكنم ، من چه خدمتی برایتان انجام دهم ؟

 

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر كند ، باز هم صبح شد. .

از سخنان وين داير

و به نظرم فقط انشتین درست میگوید که همه چیز نسبی است و بر حسب اینکه از کجا و چگونه به جهان بنگری

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: poverty 6  L.jpg

 

مظفر شريعتي

خرداد 86

 

 

جهانی که در آن هستیم، کامل است. آرام باش و از همه چیز لذت ببر


                                                                                                                    وین دایر

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: f1 lsize.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: poverty 1.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: POVERTY11.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: child schoo wwwl.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: poverty 5 L.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: poverty 2 L.jpg

بازگشت به صفحه اصلي