هی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما ، در این سر دنیا ، عرق می ریزیم و وضع مان این است و آنها ، در آن سر دنیا ، عرق می خورند و وضع شان آن است!

نمی دانم ، مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن ...

  دکتر علی شريعتي

 

مشكل در داشتن  روشنفكراني  است چون شما !

مظفر شريعتي

 

بازگشت به صفحه اصلي