www.shariaty.com        www.mozaffarshariaty.com               مظفر شريعتي        Facebook            youtub           twitter           g+      blogspot

               درباره من             نوشته ها              کارهای   صوتی               کارهای  تصویری             عکس    

 

 

مقدمه ابن خلدون  

 

ترجمه محمد  پروين گنابادي

 

 محمد بن خادون در سال 732 هجري در تونس متولد شد در 784 در مصر  به تدريس پرداخت و در 808 در قاهره در گذشت .

او اولين فردي بود كه به تاريخ به نحو ديگري نگريست و ضمن دقت در درست و نادرستي وقايع ،  فلسفه تاريخ را نيز مطرح ساخت .

 

 

مورخان بطور جامع اخبار گذشته را نقل كرده اند اما ريزه خواران آنها را  به نيرنگهاي باطل در آميخته اند و در مورد آنها يا دچار توهم شده اند و يا به جعل پرداخته اند .  بسياري از آيندگان از ايشان پيروي كردهو همچنانكه آن اخبار را شنيده اند براي ما بر جاي گذاشته اند .

 

.

اين تاليف را بر يك مقدمه و سه كتاب تر تيب دادم .

مقدمه :  در فضيلت دانش تاريخ و روشهاي تحقيق در آن و اشاره به اغلاط مورخان

 

 

 

باز گشت به صفحه اصلي