www.shariaty.com        www.mozaffarshariaty.com               مظفر شريعتي        Facebook            youtub           twitter           g+      blogspot

               درباره من             نوشته ها              کارهای   صوتی               کارهای  تصویری             عکس    

 

 

 گزيده اي كوتاه از كتاب       مردان  مريخي    زنان  ونوسي  

 

       نوشته دكتر جان گري    ترجمه مهدي قراچه داغي

 

فرض كنيد مردها از سياره مريخ آمده اند و زنها از سياره ونوس . مريخي ها پشت تلسكوپ هاي خود بودند كه ونوسيها را ديدند و از آنها خوششان آمد . و با سفينه هاي خود به سوي آنها رفتند . ونوسيها هم با آغوش باز از آنها استقبال كردند . سپس با هم به زمين مي آيند . مدتي همه چيز خوب بود اما كم كم هواي زمين روي آنها اثر كرد و يك روز صبح وقتي بيدار شدند هم مريخي ها و هم ونوسي ها ديگر فراموش كرده بودن كه از كجا آمده اند و از آن روز اختلافات آنها با هم شروع شد .

زن ها و مردها بدون توجه به آنكه قرار است با هم تفاوتهايي داشته باشند رو در روي يكديگر ايستادند . همه ما در مواقعي از همسرمان دلگير ميشويم  زيرا اين حقيقت مهم را فراموش كرده ايم. انتظار داريم همسر، يعني جنس مخالف ما ، آنچه را ما ميخواهيم او نيز بخواهد و آنچه را احساس ميكنيم او نيز احساس كند . .

ما به اشتباه فكر ميكنيم كه اگر همسرمان ما را دوست داشته باشد ، بايد با  ما به شكلي رفتار  كند  كه وقتي ما كسي را دوست داشته باشيم با او رفتار ميكنيم .

مردها به اشتباه فكر ميكنند  زن ها بايد مانند آنها بينديشند و ارتباط برقرار كنند و زن ها هم به اشتباه  فكر ميكنند  مردها بايد مانند آنها احساس كنند . .. اگر بتوانيم اين تفاوتها را بشناسيم و به آنها احترام بگذاريم ، تا حدود زيادي از اختلافاتمان كم ميشود . وقتي به ياد بياوريم كه مردها از مريخ و زنها از ونوس آمده اند همه چيز  روشن ميشود .

.

.

.

از جمله رايج ترين شكايان زنان از مردامن اين است كه آنها گوش شنوا ندارند . يا اصلا گوش نميدهند .و يا چند لحظه اي گوش ميدهند  و بعد چونان متخصصي چيره دست علت يابي ميكنند و آنگاه با غرور تمام كلاه همه داني بر سر ميگذارند و راه حل ارائه ميدهند .

.

رايج ترين شكايت مردان از زنان اين است كه  زنان هميشه در صدد تغيير دادن مردان هستند . وقتي زني مردي را دوست دارد ، خود را مسئول ميداند  تا او را در اين رشد كمك كند . زن كانون اصلاح خانواده ايجاد ميكند  و شوهر كانون اصلي توجه او ميشود . بدون توجه به اينكه شوهر تا چه اندازه در برابر زن مقاومت ميكند .

.

.

.

مريخي ها براي توانمندي ، شايستگي ، كار آيي و موفقيت ارزش قائل هستند و در تلاش هستند تا حقانيت خود را ثابت كنند .... آنها به اشيا و هدف ها بيش از اشخاص و احساسات توجه دارند ... براي يك مريخي رسيدن به هدف موضوع مهمي است .و براي يك مريخي احساس رضايت زماني است كه بتواند بدون كمك ديگران به هدفش برسد . . .  راهنمايي كردن يك مرد  اين معنا را براي او دارد كه او نميداند چه بايد بكند و يا به تنهايي از عهده كارش بر نمي آيد ... از نظر مريخي  وقتي  او ميتواند كاري را به تنهايي انجام دهد  تقاضاي  كمك نشانه ضعف است .   اگر مردي به راستي نياز به كمك داشته باشد  از ديگران تقاضاي كمك ميكند و در اين صورت با كسي كه قبول داشته باشد گرفتاري خود را مطرح ميكند . در اين شرايط مريخي ديگر كلاه همه چيز داني بر سر ميگذارد و دوست خود را راهنمايي ميكند و از اين كار خوشحال شده و افتخار ميكند .

اين سنت مريخي نشان ميدهد كه چرا وقتي زنان در باره مسائلشان با مردان حرف ميزنند  ، مردان از روي غريزه راه حل ارائه ميدهند .    وقتي زني معصومانه احساسات خود را با مرد بيان ميكند  مرد به اشتباه خيال ميكند كه او تقاضاي  يك راهنمايي تخصصي ميكند و به همين جهت كلاه همه  چيز داني را بر سر ميگذارد و راه حل ارائه ميكند تا به او كمك كند . ..... مرد هرگز گمان نميكند كه در ونوس صحبت كردن در مورد مسائل و مشكلات به معني تقاضاي كمك و راهنمايي نيست .

ونوسي ها فقط ميخواهند كه به حرفشان گوش كنيد  همين

 

.

.

يكي از تفاوتهاي مهم زن و مرد  كنار آمدن آنان با استرس است .  مردان در اين حالت در خود فرو ميروند و زنان درگيري احساسي پيدا ميكنند .   . . مرد با حل كردن راه حل حالش بهتر ميشود و زن  اگر بتواند در مورد آن مسئله حرف بزند .

مريخي ها براي رسيدن به آرامش به غا ر ذهن  خود پناه ميبرند تا به تنهايي مسائل خود را حل كنند .

ونوسي ها براي رسيدن به آرامش دور هم جمع ميشوند  و در مورد مسائلشان حرف ميزنند .

 

خواندن اين كتاب جالب را به شما توصيه ميكنم .

 

 

بازگشت به صفحه اصلی